Prosiect Balchder Amlwch

Mae rhai ardaloedd ym Môn wedi cael lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) dros y misoedd diwethaf.

Mae’r Tîm Cymdogaeth Diogelach (SNT) wedi mynd i’r afael gyda’r broblem drwy weithio gyda phobl ifanc lleol, er mwyn ceisio lleihau’r digwyddiadau hyn.

Wrth gydweithio gyda Chyngor Ynys Môn, Cadw Cymru’n Daclus ac Uchel Siryf Gwynedd cafodd rhaglen Hanner-Tymor o weithgareddau ei lunio ar gyfer pobl ifanc yn ardal Amlwch.

Yn rhan o hyn oedd yna ymgyrch casglu sbwriel ar Stad Craig-Y-Don gyda chefnogaeth Gareth Owen o Gadw Cymru’n Daclus.

 

Hwn fydd un o brosiectau olaf Gareth.

 Dywedodd Swyddog Cefnogi Cymunedol Iona Beckmann: “Ar ran timau plismona Ynys Môn, hoffwn fynegi fy niolch i Mr Owen sydd wedi bod tu hwnt i werthfawr wrth helpu ni i wneud y gymuned yn fwy diogel.

“Rydym i gyd yn dymuno ymddeoliad hapus iddo, bydd pawb yn gweld ei golled.”

Yn dilyn y casglu sbwriel aeth bu’r SNT a Ceri Williams, Swyddog Diogelwch y Ffordd Ynys Môn, yn cynnal gweithdy diogelwch ar y ffyrdd.

 

Roedd llawer o rieni ac Uchel Siryf Gwynedd, yr Athro Sian Hope OBE hefyd yn rhan o’r gweithdy.

Dywedodd yr Athro Hope: “Rwyf wrth fy modd yn gweld sut mae’r cynllun wedi elwa o’r arian a roddwyd iddynt o Gronfa Trechu Trosedd yr Uchel Siryf.”

Aeth y grŵp o bobl ifanc a Chadetiaid yr Heddlu Gwirfoddol y Gorllewin ar ymweliad â Chartref Preswyl Brwynog.

Dywedodd SCCH Beckmann: “Roedd hi’n wych gweld y bobl ifanc yn cymryd rhan lawn yn y gweithgareddau ac yn sgwrsio hefo’r trigolion am eu plentyndod a’u profiadau.”

“Roedd yr ymweliad yn gymaint o lwyddiant nes ein bod wedi trefnu i ddychwelyd drwy’r haf.”

Mae’r ymweliad wedi ysbrydoli llawer o’r bobl ifanc i ddod yn Gyfeillion Cymunedol Dementia.

Wedi hyn cafodd y criw i gyd gêm o bêl droed ar gae Amlwch Town FC yn Lôn Bach.

Swyddogion Datblygu Chwaraeon Cymunedol Barry Edwards a SCCH John Peris a Dan Dumbarton wnaeth y trefniadau ar gyfer y gêm

 

Dywedodd Rhingyll Tracey Llewellyn: “Mae’r Prosiect Cymunedol wedi rhoi cyfle i bawb ddod ynghyd a dysgu’r gwyliau hwn.

“Gobeithio’n fawr iawn byd y prosiect yn cael effaith ar yr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal, ac yn gymorth i wella enw da ieuenctid yr ynys, sydd wedi cael ei bardduo  oherwydd ymddygiad criw bychan.

“Unwaith eto hoffwn ddiolch i bawb am gymryd rhan o’r Cyngor, Cadw Cymru’n Daclus, #Cromlech, a’r rhieni sydd wedi cefnogi’r fenter yn llawn ac wedi gwneud yr holl beth yn bosibl.”