Dangosiad Cyntaf y Ffilm ‘Atgofion Ogwen’

Ogwenjpg_499x333

Cafodd ffilm wedi’i seilio ar Ddyffryn Ogwen – ei harddwch, ei hanes a’i chymeriadau, ei dangos am y tro cyntaf neithiwr yn Neuadd Dyffryn Ogwen, Bethesda.

Crëwyd y ffilm, ‘Atgofion Ogwen’, fel rhan o brosiect buddugol Trechu Trosedd 2016, sef  ‘Darganfod Dyffryn Ogwen’ a arweiniwyd gan Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu Bethesda ar y cyd â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Partneriaeth Cwm Idwal) Partneriaeth Ogwen, Neuadd Ogwen (Theatr Gymunedol) ac Ysgol Dyffryn Ogwen.

Roedd y prosiect yn cynnwys 10 o bobl ifanc o Ysgol Dyffryn Ogwen a ganolbwyntiodd ar dri chymeriad lleol yn hel atgofion am eu profiadau bywyd o’u blynyddoedd cynnar yn yr ysgol hyd heddiw er mwyn creu ffilm iaith Gymraeg awr o hyd am Ddyffryn Ogwen.

Ddeuddeng mis yn ôl rhoddwyd y dasg i’r bobl ifanc o ddarganfod hanes y dyffryn drwy gyfrwng ffilm a ffotograffau.

Noddwyd y prosiect drwy grantiau amrywiol gan Mantell Gwynedd, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cronfa Ardrofol Eryri  (Cronfa Datblygiad Cynaliadwy), Tîm Atal Llosgi Bwriadol Gogledd Cymru a Chronfa Trechu Trosedd yr Uchel Siryf a alluogodd y prosiect i brynu eitemau o safon uchel megis camera fideo, camerâu DSLR ac Apple IMAC.

O ganlyniad i’r arian roedd hefyd yn bosibl i fentoriaid gynorthwyo’r disgyblion gyda’r prosiect ac roedd y rhain yn cynnwys  yr actor llwyfan a sgrin lleol adnabyddus, Owen Arwyn,  a Rhys Edwards, dyn camera sydd wedi ennill gwobr BAFTA am ei waith.

Hoffai’r grŵp hefyd ddiolch i Gwyn Thomas, Alun Thomas ac Ian Hughes am roi eu hamser personol i gyfrannu tuag at y prosiect.

Meddai SCCH Bethesda, Gareth Davies ac Iwan Owen: “Mae’r prosiect wedi caniatáu i’r Tîm Cymunedau Diogelach greu cysylltiadau cryf o fewn y gymuned ei hun sydd wedi bod yn hynod gefnogol ac wedi cyfrannu mewn sawl gwahanol faes.”

“Dangosodd y bobl ifanc a gymerodd ran awydd go iawn i wneud y gwaith a nhw oedd y rheoli i ba gyfeiriad i fynd â’r pwnc, sydd wedi arwain at ddangos sut y mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dylanwadu ar yr ardal ac yn tynnu oddi wrth harddwch eithriadol y dyffryn”

Bydd gwaith y bobl ifanc yn ffurfio rhan o’u cymhwyster Bagloriaeth Cymru a bydd yr offer a brynodd y grwp ar gyfer y prosiect rwan ar gael i’r gymuned leol ei ddefnyddio. Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith bod y cynlluniau ar gyfer prosiect y flwyddyn nesaf eisoes wedi’u sefydlu.