Prosiect ‘Beat it in Hope’

6BIHMae pentrefi cyfagos Yr Hob a Chaergwrle yn Ne Sir y Fflint wedi lansio prosiect yr haf hwn gyda’r bwriad o leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu cymuned. Mae’r prosiect ‘Beat it in Hope’ sydd wedi’i anelu tuag at bobl ifanc yr ardal, wedi adnabod bod rhyngweithiad addysgiadol yn ffordd effeithiol o daclo’r broblem.

Ar ôl i nifer o broblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol gael eu riportio yn ystod 2015, a oedd i gyd yn ymwneud â phobl ifanc yn eu harddegau, mi aeth y Tîm Plismona’r Gymdogaeth lleol, dan arweinyddiaeth SCCH Andrea Ellis, ati i geisio dod o hyd i ateb i’r broblem.

Blaenoriaeth y prosiect ydi darparu rhaglen hwyliog, ond heriol ac addysgiadol o weithgareddau i’r bobl ifanc yn ystod gwyliau’r haf. Drwy fewnbwn gan yr Heddlu ac asiantaethau partner eraill, mae amrywiaeth o bynciau wedi cael eu cyflwyno i’r bobl ifanc.

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint wedi bod yn gyfrifol am addysgu’r bobl ifanc am beryglon camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, a hefyd maent wedi trafod y pwnc pwysau gan gyfoedion. Mae Grŵp Gweithredu Cymunedol Caergwrle a’r Ardal wedi helpu drwy annog y bobl ifanc i roi rhywbeth yn ôl i’w cymuned, megis drwy gymryd rhan mewn sesiynau casglu sbwriel.

Hefyd mae’r Swyddog Cymuned Ysgol yr Heddlu, PC Debbie Barker, wedi trafod gyda’r grŵp, canlyniadau torri’r gyfraith a sut i osgoi cyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol.

1BIHFel cymhelliant a gwobr am gymryd rhan yn y prosiect mae Canolfan Hamdden Yr Hob wedi cefnogi’r prosiect drwy ddweud y gall y bobl ifanc ddefnyddio eu cyfleusterau. Mae’r bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol hwyliog megis sesiynau pêl-droed ar y cae pob tywydd a gwersi dawnsio stryd yn y gampfa.

Mae grant o £386 gan Gronfa Trechu Trosedd yr Uchel Siryf wedi helpu’r prosiect i allu hurio lleoliadau ar gyfer y gweithgareddau, hyfforddwyr ac offer.

Meddai’r Arolygydd Ardal, Jon Bowcott a wnaeth gymeradwyo’r prosiect ‘Beat it in Hope’: “Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn broblem yn yr ardal ac mi wnes i yn bersonol arwyddo hysbysiad gwasgaru yn ddiweddar, o ganlyniad i’r problemau yr ydym wedi bod yn eu cael. Mae’r prosiect hwn yn gyfle i bobl ifanc ymgysylltu nid yn unig â’r Heddlu, ond efo’n partneriaid hefyd ac i feithrin perthnasau rhyngom i gyd.”