Cadetiaid ar drip i Ganolfan Addysg Awyr Agored

Cafodd Cadetiaid  Rhanbarth Dwyreiniol Heddlu Gogledd Cymru’r cyfle’r penwythnos diwethaf i ymweld â Cholomendy Kingswood, canolfan addysg awyr agored ger yr Wyddgrug  am benwythnos o weithgareddau meithrin tîm gyda chymorth swyddog lleol.

Cadets group photo

Gwnaeth SCCH Poppy Hadfield-Jones gais am grant gan Ymddiriedolaeth y Gymuned a’r Heddlu (PACT) ar gyfer adran y cadetiaid a bu’n llwyddiannus yn derbyn grant o £250.

Diolch i’r prês cafodd 19 o gadetiaid y cyfle i ymweld â’r ganolfan i feithrin gweithio fel tîm, sgiliau cyfathrebu ac arweinyddiaeth yn ogystal â bod o gymorth iddyn nhw ddatblygu eu perthynas fel grŵp. Rhan o’r cwrs oedd datblygu sgiliau datrys-problemau sy’n targedu materion cymunedol a chael eu hannog i weithio mewn modd effeithiol ac amserol. Bydd yr amser ychwanegol yma maen nhw wedi ei dreulio gyda’i gilydd yn gymorth iddyn nhw yn y rhan yma o’u gwaith.

Cadets group photo

Prif nod Rhaglen Cadetiaid Heddlu Gogledd Cymru yw hybu gwir ddealltwriaeth o blismona ymysg pobl ifanc i gyd, hyrwyddo ymdeimlad o antur a dinasyddiaeth dda, cefnogi blaenoriaethau plismona drwy wirfoddoli  a rhoi cyfle i bobl ifanc gael eu clywed ac i ysbrydoli pobl ifanc i weithredu’n gadarnhaol yn eu cymunedau. Bydd yr uned yn mynd ymlaen o’r penwythnos hon yn gryfach ar y cyfan ac yn gallu ysbrydoli’r unigolion yna sydd efallai yn llai hyderus. Bydd hwn yn fuddiol i’r uned a’r gymuned ehangach fel y’i gilydd.

Cadets archery

Dywedodd Dave Evans o PACT Gogledd Cymru “Mae PACT yn falch iawn i allu parhau i gefnogi’r Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol. Rydym yn gwybod o’n profiad yn y gorffennol bod y gweithgareddau meithrin tîm yma yn hynod boblogaidd ac yn rhoi cyfle i’r Cadetiaid gymryd rhan mewn gweithgareddau na fyddan nhw’n ei brofi fel arall. Ni fyddai dim o’r hyn yn bosibl oni bai am yr arweinyddion gwirfoddol o Heddlu Gogledd Cymru sy’n rhoi cefnogaeth werthfawr  ac anogaeth i’r Cadetiaid drwy’r flwyddyn, ac ar ran PACT dymunaf ddiolch iddyn nhw am eu holl waith caled i gefnogi ein pobl ifanc.”