Lansio Prosiect STEM Conwy

2Mae prosiect i geisio datblygu diddordebau academaidd pobl ifanc sy’n byw yn Sir Conwy wedi cael ei lansio’r haf hwn. Bwriad Prosiect STEM Conwy ydi sicrhau bod Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg ar gael yn y gymuned, ar gyfer y rhai hynny sydd â diffyg hyder yn y meysydd hyn.

Yn dilyn o brosiect tebyg a gynhaliwyd ym Mhorth Eirias yn ystod haf 2015, mae Prosiect STEM yn cynnig pedwar diwrnod o weithgareddau sydd wedi’u trefnu i bobl ifanc, a hynny am ddim. Nod y prosiect ydi gwneud STEM yn hwyl a diddorol, ar yr un pryd â sicrhau bod pobl ifanc yn sylweddoli pa mor berthnasol ydynt i fywyd bob dydd.  Mae hyn yn cyd-fynd ag adroddiad y Cynulliad Cenedlaethol sy’n amlinellu bwlch sgiliau STEM yng Nghymru.

Gweithgareddau trefnedig Prosiect STEM ydi:

Gwyddoniaeth – Cafodd y bobl ifanc dreulio amser yn Techniquest ym Mhrifysgol Glyndŵr.  Cawsant gyfle i ddysgu am y sêr a’r planedau gydag arweiniad  gan dîm o arbenigwyr.

Technoleg – Mi wnaeth Cymdeithas Frenhinol Cemeg drefnu diwrnod Ymchwilio i Leoliadau Trosedd er mwyn ceisio ennyn diddordeb y bobl ifanc mewn gwyddoniaeth fforensig.

6Peirianneg – Trefnwyd sesiynau ar godio a roboteg Lego. Roedd hwn yn gyfle i dynnu sylw’r bobl ifanc at bwnc nad ydynt efallai wedi cael mewnbwn arno yn y gorffennol.

Mathemateg – Cynlluniwyd ‘ystafell ddianc’ lle’r oedd rhaid i’r bobl ifanc ddatrys amrywiaeth o bosau mathemategol a pheirianyddol cyn iddynt allu dianc o’r ystafell. Roedd hwn yn gyfle i danlinellu sut mae sgiliau STEM yn berthnasol i fywyd bob dydd.

Gyda chymorth rhodd o £5600 gan Gronfa Trechu Trosedd yr Uchel Siryf, llwyddodd prosiect STEM i groesawu dros 275 o bobl ifanc i gymryd rhan y gweithgareddau meithrin sgiliau. Yn ogystal â rhoi cyfleoedd academaidd i’r bobl ifanc hyn, mae’r prosiect wedi sicrhau fod yna lefydd diogel a hygyrch i bobl ifanc fynd yn ystod gwyliau’r haf.