Gwobrau Cymunedol Uchel Siryf Clwyd 2013

Cynhaliwyd Seremoni Gwobrwyon Cymunedol cyntaf Uchel Siryf Clwyd yn Theatr John Ambrose, Rhuthun neithiwr.

Yn dilyn Gwobrau Blynyddol Trechu Trosedd, yn ystod y seremoni wobrwyo uchod ymunodd asiantaethau partner â’r Uchel Siryf i gydnabod a dathlu gwaith pobl ifanc a gwirfoddolwyr ar draws Clwyd.

UsUnltd o Sir y Fflint enillodd Wobr Trechu Trosedd Flynyddol yr Uchel Siryf ac maent i’w gweld yn y llun gyda’r Uchel Siryf, Henry Dixon a Chomander John Bradshaw

Prosiect sy’n cael ei arwain gan Chris Price yw Us Unltd sy’n helpu pobl ifanc Sir y Fflint i ennill sgiliau addysgol a busnes gwerthfawr. Mae nifer fawr o’r gwirfoddolwyr sy’n rhan o’r prosiect wedi profi digartrefedd neu allgau cymdeithasol ond mae dros 50% bellach wedi llwyddo i symud ymlaen i gyflogaeth llawn amser.

Enillodd tri phrosiect arall wobrwyon Trechu Trosedd hefyd, sef: Prosiect Graffiti Brychdyn, Tîm Pobl Ifanc Sir y Fflint yn erbyn Cyffuriau ac Alcohol  a Marsialiaid Ifanc Gorllewin y Rhyl.

Talodd Mr Dixon deyrnged i’r prosiectau gan ddweud: “Mae egni a chreadigrwydd y prosiectau ieuenctid a gefnogir gan Trechu Trosedd yn amlygu’r effeithiau positif grymus y gall pobl ifanc, gan gynnwys pobl yn eu harddegau, eu cael ar grwpiau o’u cwmpas.

Cyflwynwyd nifer o wobrwyon ar ran asiantaethau partner gan gynnwys Trechu Trosedd,  y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Busnesau’n Cefnogi Cymunedau a Chynghorau Gwirfoddol Sirol.

Gellir gweld lluniau’r holl enillwyr yn:

http://www.flickr.com/photos/93848979@N07/

Mae’r rhestr gyflawn o enillwyr fel a ganlyn:

 Trechu Trosedd

Enillwyr Gwobr Flynyddol 2013: 

Us Unltd: prosiect sydd wedi helpu i roi sgiliau addysgol a busnes gwerthfawr i bobl ifanc y rhanbarth.  Mae llawer o wirfoddolwyr y prosiect wedi profi digartrefedd ac allgau cymdeithasol ond mae dros 50% wedi mynd ymlaen i gyflogaeth llawn amser.

 Canmoliaeth Uchel

Enillodd gwirfoddolwyr Tîm Pobl Ifanc Sir y Fflint yn Erbyn Cyffuriau ac Alcohol gydnabyddiaeth am eu gwaith i helpu eu cyfoedion i ddeall mwy am beryglon camddefnyddio alcohol a chyffuriau. Erbyn hyn mae eu ffilm (ar DVD) yn cael ei defnyddio mewn ysgolion a chlybiau ieuenctid ar draws Sir y Fflint.

Canmoliaeth Uchel

Marsialiaid Gorllewin y Rhyl – prosiect sy’n cynnwys pobl ifanc o ardal West End y Rhyl sydd, gyda chefnogaeth PC Steve Edwards, yn gwneud gwaith rhyng-genhedlaeth a chymunedol yn y dref. Cawsant ganmoliaeth arbennig am eu rhan yn y gwaith o lanhau Princes Street fel rhan o’r ymdrechion i greu ymdeimlad o falchder cymunedol yn y dref.

 Canmoliaeth Uchel

Prosiect Graffiti Brychdyn, sef prosiect dan arweiniad SCCH Jason Knowles a’r arlunydd Andy Birch a roddodd gyfle i drigolion iau a hŷn Brychdyn a Bretton weithio gyda’i gilydd i greu murlun sy’n dangos hanes aerofodol yr ardal. Cafodd y prosiect ei gefnogi hefyd gan Airbus, y Cyngor Cymunedol a Llywodraeth Cymru. Gellir gweld y murlun a gynhyrchwyd yn nhanffordd Brychdyn

 

Cyflwynwyd y gwobrwyon canlynol gan bartner asiantaethau:

 Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

.      Cyflwynwyd gwobr am Ddyngarwch Unigol i Raymond Fagan am ei ran mewn sefydlu Gwarchodfa Natur yn Rhuddlan – www.natur-rhuddlan.com. Sicrhaodd Mr Fagan ran o’r tir a sefydlodd gytundeb partneriaeth gyda’r cyngor lleol a nifer o grwpiau cymunedol er mwyn creu’r man cyhoeddus cyntaf mewn dros 100 mlynedd i gael ei roi yn rhodd i drigolion Rhuddlan.  Agorwyd y Warchodfa’n swyddogol ym Mawrth 2011.

.     Dyfarnwyd y wobr am Ddyngarwch Cymunedol i Hywyn Williams, Cyngor Sir Ddinbych a aeth ati yn 2012 i arwain y gwaith o sefydlu Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych gan symud ac addasu cyfanswm o £250k o arian o ymddiriedolaethau addysg diddefnydd yn er mwyn sefydlu cronfa newydd ar gyfer Sir Ddinbych a fydd yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar addysg.

.     Enillodd BHP Billiton wobr am Ddyngarwch Corfforaethol. Mae BHP, a fydd yn gwerthu eu hased nwy yng Ngogledd Cymru yn ystod 2013, wedi sefydlu a noddi amrywiaeth o brosiectau cymunedol gan gynnwys y twyni SSSI yn Nhalacre, a noddi’r gwaith o adeiladu canolfan addysg diogelwch Pentre Peryglon.

Busnesau yn Cefnogi Cymunedau

.           Enillodd Huw Williams o Fferm Rhesgoed gydnabyddiaeth am gefnogi Grŵp Tyfu y Rhyl drwy roi twnnel polythen iddynt yn rhodd.  Daeth y twnnel yn bwynt canolog ar gyfer eu gweithredoedd ac yn llwyfan ar gyfer symud ymlaen.

.            Enillodd William Bankes a’i dîm o gwmni cyfreithwyr Gamlins wobr am eu gwaith pro bono yn cefnogi sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol ar draws y rhanbarth gyda chyngor cyfreithiol na fyddent wedi gallu’i fforddio fel arall

.           Mae John Helm, cyfarwyddwr technegol HSS Hire a’i dîm wedi bod yn rhagweithiol o ran helpu cymunedau lleol gyda dyddiau gwirfoddoli ymarferol i wella gerddi cymunedol yn Sir y Fflint a Wrecsam.

Cynghorau Gwasanaeth Gwirfoddol

  • Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi anrhydeddu Dr Christine Evans am y cyfraniad neilltuol y mae hi wedi’i wneud i’r gymuned  yn Llanarmon yn Iâl, gan gynnwys cynorthwyo â’r gwaith o sefydlu Clwb Ieuenctid Llanarmon a’r Cyffiniau, cefnogi’r siop a’r dafarn leol a llawer o weithgareddau eraill sydd wedi sicrhau fod calon y pentref a’i falchder cymunedol yn fyw ac iach
  • Dyfarnwyd gwobr Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint i Mrs Derryn Blanchard am ei harweinyddiaeth a’i gwaith trefnu ysbrydoledig yng Nghlwb yr Hydref Treffynnon. Mae’r clwb yn darparu gweithgareddau a chefnogaeth ar gyfer pobl mewn oed yn yr ardal gan eu hatal rhag bod yn unig ac yn ynysig
  • Rhoddodd AVOW Wrecsam gydnabyddiaeth i Louise Bollington am ei hywymiad a’i hymroddiad i ddarparu gwasanaeth cwnsela i Ofalwyr yn Wrecsam gan roi cyfle iddynt gael gwared â pheth o’r pwysau a’r straen y mae gofalu am rywun arall  yn ei achosi.
  • Dathlodd Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Conwy waith Mr Alan Edwards a sefydlodd Ganolfan Cyngor Ariannol Antioch er mwyn cynorthwyo pobl sydd angen help i reoli eu dyledion a thrwy hynny eu helpu nhw i adennill eu hunanhyder, bod yn fwy iach a bod yn well rhieni.