Uwch Siryf Clwyd yn cydnabod gwaith pobl ifanc

Mae Jim O’Toole, Uwch Siryf Clwyd yn 2016/17 wedi bod yn cydnabod gwaith pobl ifanc a gwirfoddolwyr lleol yn ei noson Gwobrau Cymuned a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Theatr Clwyd yn y Wyddgrug.  Bob blwyddyn mae’r Uwch Siryf yn cydnabod gwaith pobl ifanc sydd wedi derbyn grantiau gan ei gronfa ieuenctid Crimebeat.
Roedd enillwyr Gwobr glodfawr Prosiect Crimebeat y Flwyddyn eleni yn bobl ifanc o Sorted Sir y Fflint a’u ffilm ‘Young, Wild and Free’. Nod y ffilm yw addysgu pobl ifanc o ran y peryglon o ddefnyddio canabis.

Dywed “Young, Wild & Free” hanes sut gall cyffuriau lithro i’ch bywyd ac yna ei ddefnyddio. Gallent arwain at ddewisiadau bywyd gwael. Dywedir yr hanes mewn arddull aflinol drwy lygaid a meddwl y prif gymeriad sef ‘Beth’. Wedi treulio dwy flynedd yn ei gwneud, ariannwyd y ffilm gan Crimebeat, Gwirvol a Grant Cymorth Strategaeth Gwaith Ieuenctid Sir y Fflint. Hwyluswyd gan Gerddoriaeth a Ffilm Cymunedol TAPE.

Crëwyd y ffilm fer gan y bobl ifanc sy’n ffurfio Grŵp Llywio Sorted Sir y Fflint, a ysbrydolodd y sgript ac a serennodd yn y ffilm.  

Mae tîm Sorted Sir y Fflint wedi bod yn cyflwyno’r ffilm i addysgu yn erbyn atal mewn ysgolion uwchradd ledled y sir, ynghyd â cholegau, unedau cyfeirio disgyblion, clybiau ieuenctid a phrosiectau cymunedol.
Cydnabuwyd y canlynol yn y Gwobrau hefyd:
Ysgol Deiniol, Marchwiail a enillodd wobr Crimebeat Canmoliaeth Uchel

Mae arian Crimebeat wedi cynorthwyo cynllun e-Gadetiaid yr ysgol sy’n canolbwyntio ar ddiogelwch rhyngrwyd i bobl ifanc. Fel rhan o’r cynllun hwn, aeth disgyblion i’r ganolfan addysg arobryn yn DangerPoint i ymgymryd â sesiwn bwrpasol ar ddiogelwch rhyngrwyd i bobl ifanc. Anelir y prosiect at ddisgyblion yn yr ysgol sy’n 9, 10 ac 11 oed. Mae oddeutu 29 i gyd. Cynorthwya’r cynllun e-Gadetiaid y mae’r ysgol wedi’i gofrestru amdano. Mae’n trin diogelwch rhyngrwyd ac yn addysgu disgyblion am ddefnydd cywir o’r rhyngrwyd.

Gyda chyfranogiad a chymorth gweithgar y SCCH Lynne Maurice, mae’r prosiect wedi dangos fod yr heddlu yn cynorthwyo diogelwch ein plant ifanc a bregus i’r gymuned, ysgol, rhieni a phlant yr un modd.

 

Ysgol Bryn Alyn, Wrecsam a enillodd wobr Crimebeat Canmoliaeth Uchel am eu prosiect presenoldeb ysgol

Nod y prosiect oedd cynyddu presenoldeb ysgol pobl ifanc penodol sydd, oherwydd eu presenoldeb gwael, yn mynd ynghlwm ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a gweithgarwch troseddol o fewn y gymuned. Gan weithio gyda Debbie Barker, Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu, nododd yr ysgol bobl o fewn ein cyfarfodydd bugeiliol ysgol. Nodwyd rhai hefyd fel NEETs (pobl ifanc ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant).

Defnyddiwyd ymyriad cynnar gyda’r bobl ifanc i geisio’u hymgysylltu o fewn yr amgylchfyd dysgu. Defnyddiwyd Cynlluniau Gwella Presenoldeb (AIPs) fel strategaeth i annog pobl ifanc i ddod i’r ysgol a cheisio croesi unrhyw rwystrau a oedd yn atal hynny.

O ganlyniad i’r prosiect hwn gwellodd presenoldeb ysgol hanner y bobl ifanc a fynychodd. Cafodd nifer ohonynt 100% o bresenoldeb ar gyfer y rhaglen i gyd. Rhoddwyd ‘pecynnau goroesi arholiad’ iddynt i gyd i’w paratoi ar gyfer eu harholiadau. Nid oedd y mwyafrif o’r grŵp yn berchen ar bin ysgrifennu cyn mynychu.

O ganlyniad i lwyddiant y prosiect hwn, mae nawr yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion eraill yn Wrecsam.
Dywedodd yr Uwch Siryf: “Mae wedi bod yn bleser cydnabod gwaith yr holl bobl ifanc hyn a’r oedolion sy’n eu cynorthwyo. Rwyf wedi mwynhau cwrdd â llawer ohonynt tra roeddent yn ymgymryd â’u prosiectau yn ystod fy mlwyddyn yn y swydd. Mae gallu cynnal y Gwobrau hyn ar ddiwedd fy nhymor yn anrhydedd go iawn i mi. Cynorthwya Crimebeat bobl ifanc ddatblygu prosiectau sy’n gwneud eu cymunedau yn le mwy diogel i fyw. Ers 2002, mae Crimebeat yng Nghlwyd wedi buddsoddi dros £90,000 mewn prosiectau sy’n cynorthwyo ein pobl ifanc. Eleni rydym wedi gallu ariannu 16 o brosiectau gyda chyfanswm grantiau yn £6,800. Mae wedi bod yn fraint gweld llawer o’r prosiectau hyn yn digwydd. Mae wedi bod yn fraint gweld yr effaith bositif maent yn ei gael ar ein pobl ifanc drosof fy hun.”

 

Roedd yr Uwch Siryf hefyd yn falch o ddathlu gwaith gwirfoddolwyr sy’n gweithio’n ddiflino ledled pedair sir Clwyd.
Dywedodd wrth y gynulleidfa: ‘Diben y Seremoni hon yw cydnabod a thynnu sylw at rywfaint o’r gwnaeth a wneir gan gymaint o wirfoddolwyr nad ydynt yn chwilio am iawndal am yr amser a’r ymdrech a roir. Gyda chymaint o bobl yn ymroi i waith gwirfoddol, mae wedi bod yn anodd eithriadol i baratoi rhestrau byr ac yn y pen draw dewis enillwyr. Mae safon enwebiadau eleni wedi bod yn hynod uchel. Mae llawer o unigolion a sefydliadau yn haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith yn ein cymunedau.’ Roedd wedi gweithio gyda phedwar Cyngor Gwirfoddol Sirol a gyflwynodd eu henwebiadau am wirfoddolwyr lleol yn unigol.

 

AVOW – Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Val Shields

I gydnabod effaith gadarnhaol ei gwaith gwirfoddol am dros 40 mlynedd yng nghymuned Gresffordd.

Philip Jones

I gydnabod ei waith gwirfoddol yn Advance Brighter Futures ac yn cynrychioli buddiannau’r bobl a gefnogir ganddynt.

Home Start, Wrecsam

I gydnabod eu gwaith yn cefnogi rhieni a phlant difreintiedig er mwyn cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar eu hiechyd a’u lles.

 

CVSC – Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy

Ali Ussery

I gydnabod ei gwaith i gynyddu ymwybyddiaeth o ddioddefwyr caethwasiaeth fodern.

Sonia Owen

I gydnabod ei gwaith gwirfoddol gydag Action for Asperger’s a hithau ei hun yn byw gyda’r anabledd awtistiaeth.

Clwb yr Efail

I gydnabod rôl hynod werthfawr y clwb ym mywydau aelodau hŷn y gymuned ar adeg pan fo llawer o drigolion hŷn yn teimlo eu bod wedi cael eu heithrio’n gymdeithasol.

 
DVSC – Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Ros Mercer

I gydnabod ei gwaith diflino a’i chymorth i godi arian ar gyfer Mind Dyffryn Clwyd.

Bethan Purser a Wendy Pamment

I gydnabod eu gwaith cymunedol gyda Fforwm Anabledd Dysgu Sir Ddinbych.

 Artisan Collective

I gydnabod eu cymorth i grwpiau ledled Sir Ddinbych, wrth iddynt drefnu a chyflawni prosiectau cymunedol i gefnogi trigolion lleol.

 

FLVC – Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Becky Vaughan

I gydnabod ei gwaith fel Ymatebwr Cyntaf gyda Chwilio ac Achub Gogledd Cymru yn gwasanaethu trigolion Sir y Fflint a’r gymuned ehangach ers 1986.

Karen Hodgkinson

I gydnabod ei gwaith diflino ac arloesol yn datblygu cymunedau yn yr Wyddgrug a’r cyffiniau.

Canolfan Cyngor Effeithlonrwydd Ynni Gogledd Cymru

I gydnabod ymdrechion y ganolfan i daclo tlodi tanwydd, gwella tai, iechyd, yr amgylchedd a lles ein cymunedau yn ogystal â gwella effeithlonrwydd ynni ar draws Sir y Fflint a’r Gogledd.