Gweithredu Positif Yng Nghaergybi

holyhead-01Mae Tîm Plismona Lleol yn Ynys Môn wedi llwyddo i ddod o hyd i ateb i fater sy’n peri problemau yn y gymdogaeth leol yn ystod misoedd yr haf.

Sylwodd aelodau o dîm plismona lleol Caergybi bod cynnydd mawr bob haf yn nifer y digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref.  Aethant ati felly i ddyfeisio cynllun wedi’i anelu at leihau’r problemau hyn drwy ymgysylltu â phobl ifanc leol.

Gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol ymysg pobl ifanc yn cynyddu’n sylweddol yn ystod gwyliau haf yr ysgolion, aeth tîm plismona Caergybi ati i gynnig sesiynau addysgol, hamddena a chwaraeon i’r bobl ifanc leol.

Cynhaliwyd y sesiynau yn ystod gwyliau’r haf dros bedair wythnos gyda dwy sesiwn yn cael eu cynnig bob wythnos. Cyflwynodd y tîm plismona’r gymdogaeth ac asiantaethau allanol gyfres o sesiynau ar bynciau penodol megis ymddygiad gwrthgymdeithasol, cadw’n ddiogel ar-lein, yfed dan oed, taflu sbwriel a difrod troseddol.

Drwy gynnal digwyddiadau o’r fath bu modd i’r tîm plismona lleol ymgysylltu â phobl ifanc a meithrin cysylltiadau cadarnhaol. Mae’r amser a dreuliodd y bobl ifanc yn cael hwyl mewn amgylchedd diogel yn hytrach nag ar y stryd wedi hyrwyddo arferion da ac wedi cynyddu cynhwysiad cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc.

holyhead-03O ganlyniad i’r prosiect hwn mae’r gymuned leol wedi bod ar eu hennill wrth i bobl ifanc gael eu dargyfeirio rhag gweithgareddau cymdeithasol negyddol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cafodd y rhai hynny a gymerodd ran eu gwobrwyo drwy gael mynd i sesiynau yn Antur Môn, mynychu Clwb Gymnasteg Ynys Môn a gweld ffilmiau yn Sinema yr Empire.

Cafodd y prosiect gyfraniad ariannol gwerth £800 o Gronfa Trechu Trosedd yr Uchel Siryf  tuag at gostau rhedeg y digwyddiadau.