Gwobrau Uchel Siryf Gwynedd 2020

Cyflwynodd Uchel Siryf Gwynedd 2019/20, Susan Jones ei gwobrau mewn seremoni anffurfiol ym Mhorthaethwy.

Roedd y noson wobrwyo i fod i gael ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor ond bu’n rhaid ei chanslo ar y funud olaf oherwydd y pandemig. Yn dilyn y llacio diweddar cynhaliwyd y gwobrau i brosiectau, grwpiau ac unigolion o flaen cynulleidfa fach wedi eu gwahodd.

Cyn Uwch Siryf, Susan Jones ynghyd â’r Is-Siryf, Gwilym Owen, aelodau o’r pwyllgor Trechu Trosedd Gwynedd a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Andy Dunbobbin.

Coronwyd cynllun Dreamscheme Caernarfon, a adweinir erbyn hyn fel Clwb y Cofis, yn Brosiect y Flwyddyn ar gyfer 2020. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Adra ac yn cael ei gefnogi gan swyddogion heddlu lleol sy’n helpu pobl ifanc i fod yn rhan o brosiectau cymunedol ar ystâd Ysgubor Goch yng Nghaernarfon. Derbyniodd Aaron Parry a Carwyn George o Adra ynghyd â Rhingyll Non Edwards a SCCH Ieuan Owen y wobr gan yr Uchel Siryf am eu gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc yng Nghaernarfon.

Rhoddwyd gwobrau Cymeradwyaeth Uchel i ddau brosiect Trechu Trosedd arall sef:

Blodeuo’r Cenedlaethau yn Y Bala a ddatblygwyd gan Alaw Paul o Wasanaethau Ieuenctid Gwynedd yn dilyn sgwrs gan SCCH Lona Davenport i helpu atal ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal, a chanolbwyntio ar ysgogi diddordeb mewn gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc.  Gweithiodd Alaw a’r tîm gyda grŵp o tua 15 o bobl ifanc yn gwirfoddoli a chymryd rhan yn y prosiect, gan ddysgu sgiliau garddio a bywyd gwyllt a chreu lle diogel ar gyfer y gymuned.

 

Prosiect Poli-dwnnel Bodedern  a ddatblygwyd gan Glwb Ieuenctid Bodedern, Arweinydd Ieuenctid Iola Griffiths-Hughes a’r Tîm Plismona yn dilyn fandaleiddio’r poli-dwnel blaenorol a’r ardd gymunedol. Roedd y prosiect yn cynnig cyfle i bobl ifanc adeiladu a chynnal poli-dwnel newydd ac mae’r bobl ifanc yn parhau i’w gynnal a’i gadw. Mae’r prosiect hefyd yn golygu bod pobl ifanc wedi gallu defnyddio’r adnodd fel rhan o’u datblygiad addysgiadol a dysgu sgiliau newydd.

 

Cydnabu’r Uchel Siryf waith Rhingyll Non Edwards o Dîm Plismona Cymunedol Gwynedd.  Yn ystod ei blwyddyn yn y swydd aeth yr Uchel Siryf ar ddyletswydd gyda Rhingyll Edwards i weld y gwaith sy’n cael ei wneud i ddiogelu cymunedau lleol.

 

Yn ystod y noson roedd Uwch Siryf 2019/20 wrth ei bodd i allu cyflwyno gwobrau i wirfoddolwyr a wnaeth hi gyfarfod yn ystod ei blwyddyn yn y swydd gan ddiolch am eu gwaith gwirfoddol yn eu cymunedau.

 

Joshua Taylor a Sarah Goodsir – cydnabyddiaeth am eu hymroddiad fel Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol ac am fod yn esiampl wych i bobl ifanc eraill.

Aelodau Ffermwyr Ifanc Ynys Môn – Non Williams  – Lois Williams  – Llio Hughes – Elliw Griffith

– Cydnabyddiaeth am eu gwaith gwirfoddol er lles cymunedau gwledig ar Ynys Môn.

 

#BFF’S Llangoed – Mari Jones – Megan Roberts – Heledd Kotkowicz – Jessica Taylor – Delyth Jones

– cydnabyddiaeth am wirfoddoli diflino yn y gymuned.

 

Ieuenctid Llanfaes – Callum Roberts – Jade Roberts – Milly Roberts

– cydnabyddiaeth am wirfoddoli diflino gyda phobl ifanc yn eu cymuned leol.

 

Maisy Fitzmaurice

– cydnabyddiaeth am wirfoddoli yn ddiflino ac am ei hysbryd hael.

 

Ar ddiwedd y Noson Wobrwyo dywedodd Susan: “Roedd hi’n fraint gallu cynnal y noson wobrwyo hon gan roi’r cyfle o’r diwedd i gydnabod prosiectau a phobl ysbrydoledig y ces i’r fraint i gwrdd â nhw yn ystod fy amser fel Uchel Siryf. Er i fy nghyfnod yn y swydd ddod i ben ar ddechrau’r pandemig mae’r gwobrau hyn wedi fy ngalluogi i sicrhau bod fy mlwyddyn fel Uchel Siryf wedi dod i ben drwy gydnabod pobl sy’n gwneud cymaint o waith gwerthfawr yn ein cymunedau.”